TK-7302 VHF, TK8302 UHF MOVIL /BASE VHF 16CH, 50W.